Algemene Voorwaarden bij activiteiten van De Cultuurschool

De onderneming De Cultuurschool, statutair gevestigd en kantoorhoudende in Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 51342227

Artikel 1 Annuleren/wijzigingen

Een gemaakte reservering kan tot 14 werkdagen voor aanvang van de workshop of afspraak datum kosteloos geannuleerd worden. Bij latere annuleringen wordt, tenzij anders afgesproken, het volledige factuurbedrag in rekening gebracht of een voorstel gedaan om de uitvoer de verschuiven naar een later moment in het kalenderjaar. Indien opdracht redelijkerwijs verschoven kan worden, dan worden de meerkosten van het verschuiven in rekening gebracht bovenop de reguliere kosten van de opdracht.

Artikel 2 Facturatie/Betaling

De Cultuurschool stuurt na afloop van een geboekte workshop of lessenserie een digitale factuur naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Facturen dienen o.v.v. het factuurnummer binnen 4 weken te worden voldaan en op rekeningnummer van De Cultuurschool te staan. Na het verstrijken van de betalingstermijn ontvangt de klant een herinnering per e-mail. Indien de klant verzuimt om aan de betalingsverplichting te voldoen is De Cultuurschool gerechtigd incassomaatregelen te treffen.

De Cultuurschool is Cultuurkaart acceptant. Indien uw onderwijsinstelling per cultuurkaart wenst te betalen dient dit bij de reservering aangegeven te worden.   Na ontvangst van het schoolnummer, leerjaar, leerniveau, naam docent, aantal docenten en aantal leerlingen zal De Cultuurschool een weborder indienen, welke goedgekeurd dient te worden door de school. Ook dan gelden deze algemene voorwaarden. 

Artikel 3  Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Op alle door De Cultuurschool geleverde activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten door De Cultuurschool worden bevestigd.

Artikel 4   Voorstellen en offertes

 1. Alle voorstellen, prijsopgaven, offertes en andere uitingen van De Cultuurschool zijn vrijblijvend tot akkoord
 2. Een overeenkomst tussen De Cultuurschool en Opdrachtgever komt tot stand na bevestiging door De Cultuurschool van de verstrekte opdracht, bij akkoord van de offerte door de Opdrachtgever de offerte of op het moment dat De Cultuurschool start met het uitvoeren van de verstrekte opdracht.
 3. De Cultuurschool is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of ten dele uit te besteden aan derden, dan wel zich door derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te laten bijstaan.

Artikel 5  Overmacht

 1. De Cultuurschool is niet gehouden tot nakoming van de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buitenkomende oorzaken voorzien of niet-voorzien, waarop De Cultuurschool geen invloed kan uitoefenen, en waardoor De Cultuurschool (tijdelijk) niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte van door De Cultuurschool ingeschakelde docenten, storing in de apparatuur van De Cultuurschool, een falende internetverbinding van de opdrachtgever. De verplichtingen van De Cultuurschool worden opgeschort tot het moment waarop De Cultuurschool alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat De Cultuurschool in verzuim raakt ten aanzien van nakoming van die verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
 2. Indien ten gevolge van overmacht de nakoming van de Overeenkomst door De Cultuurschool met meer dan 2 maanden vertraagd wordt, zijn zowel de Opdrachtgever als De Cultuurschool bevoegd de Overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft De Cultuurschool recht op vergoeding van reeds door haar gemaakte kosten.

Artikel 6 Materiaal en apparatuur

 

 1. Als materiaal of apparatuur opgeslagen staat op een locatie van de opdrachtgever moet het toegankelijk blijven voor de medewerkers van De Cultuurschool. Zij moeten ten alle tijden bij hun eigen materiaal of apparatuur kunnen. 
 2. Als materiaal of apparatuur wordt geleverd bij een workshop of lessenreeks dat neemt de docent de verzorging en verantwoording hiervoor voor zijn rekening.
 3. Bij opslaan van materiaal en apparatuur op de locatie van de opdrachtgever gebeurt dit in een ruimte of kast die afgesloten kan worden en niet vrij toegankelijk is.

Artikel 7 Overname docenten van De Cultuurschool

Het is Opdrachtgever toegestaan om, gedurende de looptijd van deze Overeenkomst (met inbegrip van elke verlenging daarvan), alsmede gedurende een periode van 1 jaar na einde van deze Overeenkomst,  docenten van De Cultuurschool dat bij de uitvoering van de Opdracht betrokken is (geweest), in dienst te nemen.  Hiervoor is binnen dat jaar een overname vergoeding verplicht van
€ 3000,- aan De Cultuurschool.  

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Iedere verdere aansprakelijkheid of enige andere vorm van schadevergoeding is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, vervolgschade of schade wegens gederfde winst en/of omzet. De Cultuurschool is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens of wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van ondeugdelijke medewerking, informatie van materialen door de Opdrachtgever en schade wegens door De Cultuurschool gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van enige schriftelijke Overeenkomst vormt.
 2. De Cultuurschool aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor kosten, schade en interesten die ontstaan zijn als direct of indirect gevolg van:
 1. overmacht, zoals eerder in deze voorwaarden omschreven;
 2. handelen of nalaten zijdens de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Opdrachtgever te werk zijn gesteld, noch voor door of namens Opdrachtgever gegeven voorschriften noch voor enigerlei omstandigheid buiten wil of toedoen van De Cultuurschool waardoor de uitvoering van de Overeenkomst wordt belemmerd, vertraagd of anderszins verstoord.
 3. De Cultuurschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies van goederen van Opdrachtgever of derden die zij onder zich heeft.
 4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect, veroorzaakt door Opdrachtgever die ontstaat aan De Cultuurschool of aan derden toebehorende zaken, die veroorzaakt is door Opdrachtgever, zijn personeel, of door derden ingehuurd door Opdrachtgever.
 5. De hiervoor genoemde beperkingen c.q. uitsluitingen gelden niet indien en voor zover sprake is van schade die is ontstaan ten gevolge van opzet of grove schuld van De Cultuurschool dan wel haar leidinggevend personeel.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de Opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij De Cultuurschool heeft gemeld

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

De Cultuurschool behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle door de Cultuurschool ontwikkelde workshops en producten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts het niet-exclusieve recht tot gebruik tenzij anders afgesproken.

Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 14-01-2022.