Kubuswoningen

Contact met De Cultuurschool

We houden kantoor tussen de kubuswoningen
Overblaak 58
3011 MH Rotterdam
Telefonisch bereikbaar van ma t/m vrij van 09.30-17.00

Algemeen: Info@decultuurschool.nl

Quinten Smith
Quinten@decultuurschool.nl
06-24520880

Simone den Haan
Simone@decultuurschool.nl
06-55760844

Algemene voorwaarden De Cultuurschool

Algemene Voorwaarden bij activiteiten van De Cultuurschool

De onderneming De Cultuurschool, statutair gevestigd en kantoorhoudende in Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 51342227

Artikel 1 Annuleren/wijzigingen

Een gemaakte reservering kan tot 14 werkdagen voor aanvang van de workshop of afspraak datum kosteloos geannuleerd worden. Bij latere annuleringen wordt, tenzij anders afgesproken, het volledige factuurbedrag in rekening gebracht of een voorstel gedaan om de uitvoer de verschuiven naar een later moment in het kalenderjaar. Indien opdracht redelijkerwijs verschoven kan worden, dan worden de meerkosten van het verschuiven in rekening gebracht bovenop de reguliere kosten van de opdracht.

Artikel 2 Facturatie/Betaling

De Cultuurschool stuurt na afloop van een geboekte workshop of lessenserie een digitale factuur naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Facturen dienen o.v.v. het factuurnummer binnen 4 weken te worden voldaan en op rekeningnummer van De Cultuurschool te staan. Na het verstrijken van de betalingstermijn ontvangt de klant een herinnering per e-mail. Indien de klant verzuimt om aan de betalingsverplichting te voldoen is De Cultuurschool gerechtigd incassomaatregelen te treffen.

De Cultuurschool is Cultuurkaart acceptant. Indien uw onderwijsinstelling per cultuurkaart wenst te betalen dient dit bij de reservering aangegeven te worden.   Na ontvangst van het schoolnummer, leerjaar, leerniveau, naam docent, aantal docenten en aantal leerlingen zal De Cultuurschool een weborder indienen, welke goedgekeurd dient te worden door de school. Ook dan gelden deze algemene voorwaarden. 

Artikel 3  Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Op alle door De Cultuurschool geleverde activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten door De Cultuurschool worden bevestigd.

Artikel 4   Voorstellen en offertes

 1. Alle voorstellen, prijsopgaven, offertes en andere uitingen van De Cultuurschool zijn vrijblijvend tot akkoord
 2. Een overeenkomst tussen De Cultuurschool en Opdrachtgever komt tot stand na bevestiging door De Cultuurschool van de verstrekte opdracht, bij akkoord van de offerte door de Opdrachtgever de offerte of op het moment dat De Cultuurschool start met het uitvoeren van de verstrekte opdracht.
 3. De Cultuurschool is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of ten dele uit te besteden aan derden, dan wel zich door derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te laten bijstaan.

Artikel 5  Overmacht

 1. De Cultuurschool is niet gehouden tot nakoming van de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buitenkomende oorzaken voorzien of niet-voorzien, waarop De Cultuurschool geen invloed kan uitoefenen, en waardoor De Cultuurschool (tijdelijk) niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte van door De Cultuurschool ingeschakelde docenten, storing in de apparatuur van De Cultuurschool, een falende internetverbinding van de opdrachtgever. De verplichtingen van De Cultuurschool worden opgeschort tot het moment waarop De Cultuurschool alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat De Cultuurschool in verzuim raakt ten aanzien van nakoming van die verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
 2. Indien ten gevolge van overmacht de nakoming van de Overeenkomst door De Cultuurschool met meer dan 2 maanden vertraagd wordt, zijn zowel de Opdrachtgever als De Cultuurschool bevoegd de Overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft De Cultuurschool recht op vergoeding van reeds door haar gemaakte kosten.

Artikel 6 Materiaal en apparatuur

 

 1. Als materiaal of apparatuur opgeslagen staat op een locatie van de opdrachtgever moet het toegankelijk blijven voor de medewerkers van De Cultuurschool. Zij moeten ten alle tijden bij hun eigen materiaal of apparatuur kunnen. 
 2. Als materiaal of apparatuur wordt geleverd bij een workshop of lessenreeks dat neemt de docent de verzorging en verantwoording hiervoor voor zijn rekening.
 3. Bij opslaan van materiaal en apparatuur op de locatie van de opdrachtgever gebeurt dit in een ruimte of kast die afgesloten kan worden en niet vrij toegankelijk is.

Artikel 7 Overname docenten van De Cultuurschool

Het is Opdrachtgever toegestaan om, gedurende de looptijd van deze Overeenkomst (met inbegrip van elke verlenging daarvan), alsmede gedurende een periode van 1 jaar na einde van deze Overeenkomst,  docenten van De Cultuurschool dat bij de uitvoering van de Opdracht betrokken is (geweest), in dienst te nemen.  Hiervoor is binnen dat jaar een overname vergoeding verplicht van
€ 3000,- aan De Cultuurschool.  

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Iedere verdere aansprakelijkheid of enige andere vorm van schadevergoeding is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, vervolgschade of schade wegens gederfde winst en/of omzet. De Cultuurschool is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens of wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van ondeugdelijke medewerking, informatie van materialen door de Opdrachtgever en schade wegens door De Cultuurschool gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van enige schriftelijke Overeenkomst vormt.
 2. De Cultuurschool aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor kosten, schade en interesten die ontstaan zijn als direct of indirect gevolg van:
 1. overmacht, zoals eerder in deze voorwaarden omschreven;
 2. handelen of nalaten zijdens de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Opdrachtgever te werk zijn gesteld, noch voor door of namens Opdrachtgever gegeven voorschriften noch voor enigerlei omstandigheid buiten wil of toedoen van De Cultuurschool waardoor de uitvoering van de Overeenkomst wordt belemmerd, vertraagd of anderszins verstoord.
 3. De Cultuurschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies van goederen van Opdrachtgever of derden die zij onder zich heeft.
 4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect, veroorzaakt door Opdrachtgever die ontstaat aan De Cultuurschool of aan derden toebehorende zaken, die veroorzaakt is door Opdrachtgever, zijn personeel, of door derden ingehuurd door Opdrachtgever.
 5. De hiervoor genoemde beperkingen c.q. uitsluitingen gelden niet indien en voor zover sprake is van schade die is ontstaan ten gevolge van opzet of grove schuld van De Cultuurschool dan wel haar leidinggevend personeel.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de Opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij De Cultuurschool heeft gemeld

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

De Cultuurschool behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle door de Cultuurschool ontwikkelde workshops en producten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts het niet-exclusieve recht tot gebruik tenzij anders afgesproken.

Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 14-01-2022.

Privacy Statement De Cultuurschool

Privacy Statement De Cultuurschool

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de activiteiten via de website) van De Cultuurschool. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Als je een dienst van ons afneemt, een zakelijke relatie met ons hebt, uit interesse onze website bezoekt of reageert op onze sociale media uitingen, dan hebben wij bepaalde gegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw gegevens willen we transparant zijn, vandaar dit Privacy Statement.

De Cultuurschool gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je jouw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn. Onder verwerken wordt onder andere verstaan: verzamelen, wijzigen, verwijderen en opslaan.

Identiteit van de onderneming

Wanneer er in dit statement gesproken wordt over ‘wij’ of ‘ons’ dan refereren we aan
De Cultuurschool, de verantwoordelijke verwerker van persoonsgegevens.

Van wie verwerkt De Cultuurschool persoonsgegevens?

De Cultuurschool verwerkt (persoons)gegevens die jij ter beschikking hebt gesteld, maar we verwerken ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet. We verwerken gegevens van verschillende categorieën van betrokkenen. Dit zijn:

* Klanten

* Cursisten

* Sollicitanten, stagiaires en vrijwilligers

* Externe leerkrachten en docenten

* Leveranciers

* Zakelijke partners

* Bezoekers van de website

Welke persoonsgegevens verwerkt De Cultuurschool?

De Cultuurschool verwerkt voor diverse doeleinden, verschillende persoonsgegevens. De meest voorkomende gegevens zijn:

* NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)

* Telefoonnummer

* Geboortedatum

* Geslacht

* E-mailadres

* Bankrekeningnummer (IBAN)

* Zakelijke gegevens (KvK-nummer, btw-nummer)

* Interactie-gegevens (bijvoorbeeld cookies of informatie die wordt ontvangen wanneer je contact opneemt met ons)

* Beeld- en geluidsmateriaal

* Surf- en klikgedrag

Voor welke doeleinden verwerkt De Cultuurschool jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens die worden verwerkt, gebruikt De Cultuurschool voor de bedrijfsvoering, voor het naar behoren uitvoeren van de wettelijke taken en plichten en voor het uitvoeren van de (eventuele) overeenkomst. De belangrijkste processen en bijbehorende doelen waarvoor
De Cultuurschool persoonsgegevens verwerkt zijn:

De Cultuurschool – cursussen

Totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met cursisten en klanten, relatiebeheer en marketing, evalueren activiteiten en dienstverlening.

De Cultuurschool – onderwijs

Totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met scholen, relatiebeheer en marketing, evalueren activiteiten en dienstverlening.

Algemeen

Werving en selectie van nieuwe medewerkers, klachtenprocedures, financiële administratie, archivering, accountantscontrole, uitvoering van een overeenkomst.

Gebruik van beeldmateriaal (foto’s en films)

De Cultuurschool laat regelmatig reportages maken van cursussen, lessen, voorstellingen en uitvoeringen. Deze foto’s en films kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden van De Cultuurschool.

Via een vrijwaringsverklaring vragen wij je akkoord te geven voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal. Het is te allen tijde mogelijk om de eerder getekende vrijwaringsverklaring in te trekken. Je kunt dit kenbaar maken per mail (info@decultuurschool.nl).

Tijdens evenementen of andere openbare gelegenheden die De Cultuurschool organiseert of waar wij  opnames maken, informeren wij de aanwezigen over beeld- en geluidsopnames die worden gemaakt.

Kinderen

Voor het verwerken van persoonsgegevens van kinderen (tot 16 jaar) gelden in de AVG aparte regels. De Cultuurschool verwerkt enkel persoonsgegevens van kinderen voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst of beeldmateriaal voor publiciteitsdoeleinden (met toestemming). De Cultuurschool gaat geen overeenkomsten aan met minderjarigen.

Geven en intrekken van toestemming

Voor het uitvoeren van een aantal activiteiten zijn jouw persoonlijke gegevens noodzakelijk. Denk hierbij aan het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst en de financiële afhandeling daarvan. In bepaalde gevallen vragen wij om toestemming (bijvoorbeeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven, deelname aan klanttevredenheidsonderzoek of het maken van beeldmateriaal). We lichten toe voor welke doeleinden we je gegevens gebruiken. Je kunt de gegeven toestemming altijd weer intrekken of je voorkeuren aanpassen.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

De Cultuurschool bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor sommige persoonsgegevens geldt een wettelijke bewaartermijn.

Hoe kun je jouw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen? Je kunt een inzage- of correctie verzoek richten aan De Cultuurschool via info@decultuurschool.nl. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctie verzoek op grond van de AVG. Je kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, dit is alleen mogelijk voor zover De Cultuurschool nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen (zoals de wettelijke bewaartermijnen) en de overeenkomst nog kan uitvoeren die wij met jou zijn aangegaan.

Zijn er wijzigingen in jouw persoonsgegevens (bijvoorbeeld vanwege verhuizing of omdat je een nieuw telefoonnummer hebt) dan kun je dit,, aangeven via info@decultuurschool.nl

Ook ben je gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van jouw gegevens

De Cultuurschool gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. De Cultuurschool neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Om jouw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past De Cultuurschool beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte.

Webanalyse en Cookies

De Cultuurschool meet en analyseert het klikgedrag van bezoekers van de website ten behoeve van de kwaliteit van onze digitale dienstverlening. Hiervoor gebruiken we technische, functionele en analytische cookies. De Cultuurschool gebruikt verschillende tools om de website optimaal te laten functioneren en het gebruiksgemak te verbeteren en om actief feedback bij gebruikers op te halen.

Google Analytics

De Cultuurschool maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van De Cultuurschool bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan De Cultuurschool te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Cultuurschool heeft hier geen invloed op.

De Cultuurschool heeft Google geen toestemming gegeven om via De Cultuurschool verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevensdeling met derden

In opdracht van De Cultuurschool kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. De Cultuurschool maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Jouw persoonsgegevens worden niet verhuurd of verkocht. De Cultuurschool kan jouw (persoons)gegevens met derden delen wanneer je daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor hebt gegeven, wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wanneer De Cultuurschool daartoe een wettelijke verplichting heeft.

De Cultuurschool verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De categorieën van derden waarmee De Cultuurschool gegevens deelt zijn:

* Docenten (ZZP’ers)

* Overheidsinstanties, zoals Gemeente Den Haag, Belastingdienst

* Incassobureaus

* Samenwerkingspartners

* Onderzoeksbureaus

* Softwareleveranciers

Privacybeleid van derden

Op de website van De Cultuurschool zijn links opgenomen naar andere websites die niet tot
De Cultuurschool behoren. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren daarom, je altijd op de hoogte te laten stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen en contact

Heb je naar aanleiding van deze informatie specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@decultuurschool.nl. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 25 juli 2018. Op onze website www.decultuurschool.nl vind je altijd de meest actuele versie.