Kubuswoningen

Contact met De Cultuurschool

We houden kantoor tussen de kubuswoningen
Overblaak 58
3011 MH Rotterdam
Telefonisch bereikbaar van ma t/m vrij van 09.30-17.00

Algemeen: Info@decultuurschool.nl
Vragen over cursussen en safari’s: Reserveren@decultuurschool.nl

Quinten Smith
Quinten@decultuurschool.nl
06-24520880

Simone den Haan
Simone@decultuurschool.nl
06-55760844

  Algemene voorwaarden De Cultuurschool

  Algemene voorwaarden

  voor activiteiten van De Cultuurschool

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. De Cultuurschool: De onderneming De Cultuurschool, statutair gevestigd en kantoorhoudende in Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 51342227
  2. Opdrachtgever: Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt als opdrachtgever die partij welke vermeld wordt als geadresseerde op een prijsopgave, offerte en/of opdrachtbevestiging, degene die als contractspartij genoemd wordt in een overeenkomst c.q. de partij waarmee De Cultuurschool anderszins een overeenkomst sluit.
  3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen De Cultuurschool en Opdrachtgever.

  Artikel 2 – Toepasselijkheid

  1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten (waaronder doch niet uitsluitend tot levering van zaken en het verrichten van diensten, onder andere bestaande uit workshops, leertrajecten en terbeschikkingstelling van personeel), en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen partijen de onderhavige voorwaarden van toepassing.
  2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden De Cultuurschool eerst, indien zulks door De Cultuurschool schriftelijk worden bevestigd.
  3. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op welke grond dan ook onverbindend zijn of worden verklaard, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. De Cultuurschool en Opdrachtgever zullen de bepalingen alsdan vervangen door nieuwe bepalingen die de strekking van de voorgaande bepalingen zoveel mogelijk nabij komen.
  5. Slechts de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is authentiek en zal, in geval van inconsistentie met enige vertaling van deze algemene voorwaarden, prevaleren.

  Artikel 3 – Aanbiedingen

  1. Alle aanbiedingen, prijsopgaven, offertes en andere uitingen van De Cultuurschool zijn vrijblijvend, tenzij hierin door De Cultuurschool uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

  Artikel 4 – Overeenkomst

  1. Een overeenkomst tussen De Cultuurschool en Opdrachtgever komt tot stand na schriftelijke bevestiging door De Cultuurschool van de verstrekte opdracht, dan wel doordat Opdrachtgever de offerte van De Cultuurschool voor akkoord heeft ondertekend dan wel op het moment dat De Cultuurschool start met het uitvoeren van de verstrekte opdracht.
  2. Alle overige overeenkomsten en later gemaakte aanvullende afspraken zijn voor De Cultuurschool eerst bindend, indien en voor zover deze door De Cultuurschool schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bevestigd.
  3. (Mondelinge) Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten binden De Cultuurschool slechts voor zover deze schriftelijk worden bevestigd door personen die De Cultuurschool rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen.
  4. De Cultuurschool is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of ten dele uit te besteden aan derden, dan wel zich door derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te laten bijstaan.

  Artikel 5 – Omvang van de activiteit c.q. Overeenkomst

  1. De inhoud van een met De Cultuurschool gesloten Overeenkomst is beperkt tot hetgeen schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen.
  2. Alle kosten welke voortvloeien uit wijzigingen in de Overeenkomst, zijnde het gevolg van hetzij een aanvullende c.q. bijzondere opdracht door de Opdrachtgever, hetzij een omstandigheid waarin de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens niet overeenstemmen met een eerdere opgave, worden afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
  3. De Cultuurschool behoudt zich het recht voor om meer- en minderwerk te verrekenen met het door Opdrachtgever verschuldigde eind- of termijnbedrag.

  Artikel 6 – Leveringstermijnen

  1. Alle door De Cultuurschool genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten en kunnen vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan De Cultuurschool bekend waren. De Cultuurschool spant zich naar behoren in er zorg voor te dragen dat de door haar te leveren zaken en diensten op het overeengekomen tijdstip worden geleverd.
  2. Alle overeengekomen termijnen gaan pas in op het moment dat alle noodzakelijke gegevens aan De Cultuurschool zijn verstrekt.
  3. De enkele overschrijding van een overeengekomen (leverings)termijn brengt De Cultuurschool niet in verzuim. De Cultuurschool komt in alle gevallen – derhalve ook indien partijen een fatale termijn zijn overeengekomen – wegens termijnoverschrijding eerst in verzuim nadat Opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
  4. Indien overschrijding van een termijn dreigt zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden.
  5. Overschrijding van enige overeengekomen termijn door De Cultuurschool ontslaat de Opdrachtgever geenszins van diens verplichtingen welke voortvloeien uit de met De Cultuurschool gesloten Overeenkomst.
  6. Levering in gedeelten is De Cultuurschool in overleg toegestaan.
  7. Door De Cultuurschool gemaakte extra kosten, in verband met door Opdrachtgever gewenste spoedlevering(en) en/of oplevering eerder dan bij Overeenkomst voorzien, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

  Artikel 7 – Verzending

  1. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken of gegevens die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over vanaf het moment waarop de goederen het bedrijf van De Cultuurschool verlaten.
  2. De kosten van verzending komen voor rekening van De Cultuurschool, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 8 – Reclame

  1. Eventuele reclames met betrekking tot door De Cultuurschool geleverde goederen, verrichte werkzaamheden en/of opgestelde factuurbedragen dienen binnen 10 dagen na respectievelijk levering van de goederen, beëindiging van de werkzaamheden en/of verzending van de factuur middels een aangetekend schrijven bij De Cultuurschool te worden ingediend onder opgave van relevante feiten en omstandigheden, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever ter zake geen rechten zal kunnen doen gelden.
  2. Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot de kwaliteit van door De Cultuurschool geleverde zaken of verrichte werkzaamheden door De Cultuurschool juist wordt bevonden, staat het aan De Cultuurschool vrij om bij schade aan zaken – enkel na teruggave van de gebrekkige zaken – naar eigen keuze ofwel de tegenwaarde te vergoeden, ofwel – indien de zaken ondanks het gebrek voor het in de Overeenkomst voorziene gebruik niet onbruikbaar zijn geworden – de minderwaarde te vergoeden, dan wel verbeteringswerkzaamheden uit te voeren. Opdrachtgever heeft geen recht op (verdere) schadevergoeding, vervolgschade daaronder begrepen. Mocht nakoming door De Cultuurschool niet mogelijk zijn, dan is De Cultuurschool niet aansprakelijk dan tot ten hoogste een bedrag gelijk aan de waarde van het geleverde.
  3. Zaken welke bij De Cultuurschool worden afgehaald worden geacht door of namens de Opdrachtgever te zijn gecontroleerd en aanvaard. Latere reclames te dier zake zullen niet in behandeling worden genomen. De Opdrachtgever kan ter zake geen recht tot schadevergoeding of vervanging geldend maken.
  4. Verbruikte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard door Opdrachtgever. Deze kan dan ook ter zake geen rechten meer geldend maken.
  5. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van een met De Cultuurschool gesloten Overeenkomst op te schorten op grond van een door hem ingediende reclame.
  6. Met betrekking tot gehuurde apparatuur dient een klacht onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan van de klacht, aan De Cultuurschool te worden gemeld. Latere reclames te dier zake zullen niet in behandeling worden genomen. De Opdrachtgever kan ter zake geen recht tot schadevergoeding of vervanging geldend maken.

  Artikel 9 – Prijzen

  1. Alle door De Cultuurschool in de offerte opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de Overeenkomst van toepassing zijn de prijsbepalende factoren. De in de offerte opgegeven prijzen zijn in Euro.
  2. Alle door De Cultuurschool gehanteerde prijzen zijn, voor zover niet anders is overeengekomen, netto prijzen. Deze zijn exclusief: BTW-heffing en/of andere lasten, al dan niet van overheidswege.
  3. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de prijzen en voorwaarden welke gelden op de dag van het aangaan van de Overeenkomst van toepassing. Indien externe of niet voorzienbare omstandigheden, al dan niet van overheidswege, dat noodzakelijk maken is De Cultuurschool gerechtigd haar prijzen voor de te verrichten werkzaamheden en te leveren hoeveelheden te herzien, ook indien reeds een gedeelte van de Overeenkomst door De Cultuurschool is uitgevoerd. Een verhoging als in dit artikel omschreven geeft de Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, noch het recht op enigerlei schadevergoeding.

  Artikel 10 – Betaling

  1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding dient betaling te geschieden overeenkomstig door De Cultuurschool bij offerte, opdrachtbevestiging, Overeenkomst of anderszins vastgelegde (betalings-)voorwaarden, onverminderd de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
  2. Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, ontvangt de Opdrachtgever van De Cultuurschool een betalingsschema. Voor elke verschuldigde betaling ontvangt de Opdrachtgever een aparte factuur waarvan de betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. Indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn door De Cultuurschool is ontvangen, is Opdrachtgever aan De Cultuurschool wettelijke rente verschuldigd, te berekenen vanaf de dag van overschrijding van de betalingstermijn.
  4. Opdrachtgever is voorts gehouden alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te voldoen aan De Cultuurschool of die De Cultuurschool redelijkerwijs heeft moeten maken door of vanwege niet- of niet-volledige betaling door Opdrachtgever aan De Cultuurschool.of een incasso bureau.
  5. Alle (deel)betalingen door of zijdens Opdrachtgever gedaan zullen in mindering strekken op de oudste openstaande factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 11 – Overmacht

  1. De Cultuurschool is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet-voorzien, waarop De Cultuurschool geen invloed kan uitoefenen, en waardoor De Cultuurschool (tijdelijk) niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder begrepen werkstakingen en andere acties van personeel van De Cultuurschool en/of haar toeleveranciers, ziekte van werknemers of door De Cultuurschool ingeschakeld personeel, storing in de apparatuur van De Cultuurschool, transport-moeilijkheden, een falende internetverbinding van de opdrachtgever en andere stagnatie in de normale gang van haar onderneming. De verplichtingen van De Cultuurschool worden opgeschort tot het moment waarop De Cultuurschool alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat De Cultuurschool in verzuim raakt ten aanzien van nakoming van die verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
  2. Indien ten gevolge van overmacht de nakoming van de Overeenkomst door De Cultuurschool met meer dan 2 maanden vertraagd wordt, zijn zowel de Opdrachtgever als De Cultuurschool bevoegd de Overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft De Cultuurschool recht op vergoeding van reeds door haar gemaakte kosten.

  Artikel 12 – Software; Eigendom en Eigendomsvoorbehoud

  1. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden over risico’s ter zake geleverde goederen en het overgaan daarvan op de Opdrachtgever is bepaald, blijven geleverde goederen in eigendom van De Cultuurschool totdat Opdrachtgever het volledige bedrag van de koopsom met eventuele bijkomende rente en kosten heeft voldaan of daarvoor ter voorafgaande goedkeuring van De Cultuurschool zekerheid heeft gesteld en Opdrachtgever alle overige verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst is nagekomen.
  2. Indien bij De Cultuurschool gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, is De Cultuurschool bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst uit te stellen totdat de Opdrachtgever zekerheid voor betaling heeft verschaft. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door De Cultuurschool ten gevolge van deze vertraagde aflevering geleden schade. Opdrachtgever is niet bevoegd over de goederen op enigerlei wijze te beschikken voordat volledige betaling als hiervoor bedoeld aan De Cultuurschool heeft plaatsgevonden. De goederen mogen derhalve in geen geval worden vervreemd noch worden beleend, in pand worden gegeven of op welke wijze dan ook of onder welke titel dan ook uit het bedrijf c.q. uit de macht van Opdrachtgever worden gebracht totdat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen tegenover De Cultuurschool heeft voldaan.

  Artikel 13 – Garanties en aansprakelijkheid

  1. De Cultuurschool tracht op grond van de haar ter beschikking staande gegevens de Opdrachtgever zo goed mogelijk voor te lichten omtrent haar producten en diensten. Het verstrekken van mededelingen omtrent de eigenschappen of technische gegevens van een product brengt niet met zich mee, dat De Cultuurschool enigerlei garantie omtrent het product afgeeft. Er is uitsluitend sprake van een garantie c.q. een garantietermijn indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.
  2. Van een eventueel door De Cultuurschool afgegeven garantie is uitgesloten: gebreken of schade te wijten aan normale slijtage, oneigenlijk gebruik c.q. gebruik waarvoor de goederen niet geschikt zijn ofwel gebruik buiten de normale bedrijfsdoeleinden en omstandigheden van de Opdrachtgever, bedieningsfouten of ingrepen van derden, die zonder uitdrukkelijke toestemming van De Cultuurschool werden uitgevoerd. Voorts vervalt de garantie indien zonder medeweten van De Cultuurschool door derde(n) zaken zijn geleverd of reparaties zijn uitgevoerd in verband met een door De Cultuurschool gedane (hernieuwde) levering, alsmede met door De Cultuurschool verrichte herstel en/of verbeteringswerkzaamheden, ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.
  3. In geval van een aan De Cultuurschool toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is De Cultuurschool aansprakelijk voor herstel, vervanging van geleverde goederen c.q. prestaties dan wel voor vergoeding van de achtergebleven prestaties tot een maximum van het overeengekomen bedrag voor uitvoering van de Overeenkomst.
  4. Iedere verdere aansprakelijkheid of enige andere vorm van schadevergoeding is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, vervolgschade of schade wegens gederfde winst en/of omzet. De Cultuurschool is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens of wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van ondeugdelijke medewerking, informatie van materialen door de Opdrachtgever en schade wegens door De Cultuurschool gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van enige schriftelijke Overeenkomst vormt.
  5. De Cultuurschool aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor kosten, schade en interesten die ontstaan zijn als direct of indirect gevolg van:
   1. overmacht, zoals eerder in deze voorwaarden omschreven;
   2. handelen of nalaten zijdens de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Opdrachtgever te werk zijn gesteld, noch voor door of namens Opdrachtgever gegeven voorschriften noch voor enigerlei omstandigheid buiten wil of toedoen van De Cultuurschool waardoor de uitvoering van de Overeenkomst wordt belemmerd, vertraagd of anderszins verstoord.
   3. De Cultuurschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies van goederen van Opdrachtgever of derden die zij onder zich heeft.
   4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect, veroorzaakt door Opdrachtgever die ontstaat aan De Cultuurschool of aan derden toebehorende zaken, die veroorzaakt is door Opdrachtgever, zijn personeel, of door derden ingehuurd door Opdrachtgever.
   5. De hiervoor genoemde beperkingen c.q. uitsluitingen gelden niet indien en voor zover sprake is van schade die is ontstaan ten gevolge van opzet of grove schuld van De Cultuurschool dan wel haar leidinggevend personeel.
   6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de Opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij De Cultuurschool heeft gemeld

  Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

  1. De Cultuurschool behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle door haar vervaardigde of verstrekte lesmateriaal, modellen, tekeningen, schetsen, software, producten, ontwerpen, beeldmateriaal, en overige resultaten van de Overeenkomst waarop intellectuele eigendomsrechten (kunnen) rusten. Vooropgesteld dat Opdrachtgever al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt Opdrachtgever slechts het niet-exclusieve recht tot gebruik van de versterkte materialen voor de doeleinden zoals bepaald in de Overeenkomst.
  2. Het is Opdrachtgever verboden door De Cultuurschool vervaardigde of verstrekte zaken zoals onder lid 1 omschreven – zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Cultuurschool – te kopiëren, bewerken, aan derden ter inzage c.q. in gebruik te geven dan wel anders dan zoals bepaald in de Overeenkomst te gebruiken. Opdrachtgever is gerechtigd om lesmateriaal te gebruiken voor zover is voorzien in de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever buiten de overeenkomts gebruik wenst te maken van het lesmateriaal, dan kan zij hierover in overleg treden met De Cultuurschool. De Cultuurschool is niet gehouden om in alle gevallen toestemming te verlenen voor hergebruik en kan daaraan voorts voorwaarden stellen, zoals in ieder geval betaling ter zake het hergebruik.

  Artikel 15 – Ontbinding

  1. In geval Opdrachtgever niet, niet-tijdig of niet behoorlijk voldoen aan een van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, aanvraag daartoe, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, dan wel bij overname daarvan door derden, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. De Cultuurschool is alsdan gerechtigd de tussen haar en Opdrachtgever bestaande Overeenkomsten voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten alsmede van de Opdrachtgever onmiddellijke betaling te eisen voor de reeds verrichte werkzaamheden c.q. geleverde goederen alsmede vergoeding van schade, kosten en interesten, daaronder begrepen de door De Cultuurschool gederfde winst. Deze bepaling geldt onverminderd het recht van De Cultuurschool om haar eigendomsvoorbehoud te effectueren.
  2. Voorts is De Cultuurschool bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Cultuurschool kan worden gevergd.
  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Cultuurschool op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien De Cultuurschool de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  4. Indien De Cultuurschool tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
  5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is De Cultuurschool gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
  6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is De Cultuurschool gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
  7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door De Cultuurschool, zal De Cultuurschool in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor De Cultuurschool extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij De Cultuurschool anders aangeeft.
  8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het De Cultuurschool vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de opdracht of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van De Cultuurschool op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
  9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert binnen veertien dagen voorafgaand aan het plaatsvinden van opdracht, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  10. Indien opdracht redelijkerwijs verschoven kan worden, dan worden de meerkosten van het verschuiven in rekening gebracht boven op de reguliere kosten van de opdracht.
  11. Opdrachtgever machtigt De Cultuurschool onherroepelijk alle ruimten te betreden waarin zich enige aan haar in eigendom toebehorende goederen bevinden teneinde deze weer in haar bezit te stellen.

   

  Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op alle voorwaarden, aanbiedingen en overeenkomsten tussen De Cultuurschool en haar Opdrachtgevers is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen gerezen tussen De Cultuurschool en Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam. De Cultuurschool behoudt zich het recht voor Opdrachtgever voor de rechter van zijn woonplaats te dagen.

  Artikel 17 – Verzekering

  1. Opdrachtgever is gehouden het verhuurde voor eigen rekening en risico te verzekeren.

  Artikel 18 – Terbeschikkingstelling van personeel

   

  1. Het ter beschikking stellen van personeel wordt aangegaan per uur met een minimum van 2 uur per dag.
  2. Het ter beschikking stellen van personeel vangt aan op het moment dat een personeelslid van De Cultuurschool, dan wel een door De Cultuurschool ingehuurde derde begint met het verrichten van de werkzaamheden voor Opdrachtgever waarbij reistijd, voorbereidingstijd, nacontrole, inpak -en uitpaktijd wordt gezien als het verrichten van werkzaamheden.
  3. Opdrachtgever dient alle met De Cultuurschool overeengekomen uren voor personeel volgens de overeengekomen tarieven te vergoeden. Indien Opdrachtgever het ter beschikking gestelde personeel voor een langere periode dan afgesproken nodig heeft, dient Opdrachtgever deze uren volledig te vergoeden.
  4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle wettelijke bepalingen betreffende arbeidsomstandigheden en arbeidstijden te allen tijde worden nageleefd en vrijwaart De Cultuurschool voor alle vorderingen van derden ter zake.
  5. Opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid voor iedere schade onder andere door verwonding of overlijden van het ter beschikking gestelde personeel indien dit is veroorzaakt tijdens de periode van terbeschikkingstelling of voortvloeit uit de terbeschikkingstelling.
  6. Opdrachtgever zal de noodzakelijke verzekeringen afsluiten met betrekking tot het door De Cultuurschool ter beschikking gestelde personeel.
  7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om, gedurende de looptijd van deze Overeenkomst (met inbegrip van elke verlenging daarvan), alsmede gedurende een periode van 1 jaar na einde van deze Overeenkomst of verlenging daarvan personeel van De Cultuurschool dat bij de uitvoering van de Opdracht betrokken is (geweest), in dienst te nemen of op enigerlei wijze bij de uitvoering van zijn werkzaamheden te betrekken. Bij overtreding is Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van eenmaal het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld) van het desbetreffende personeelslid zoals laatstelijk bij De Cultuurschool gold verschuldigd, onverminderd het recht van De Cultuurschool volledige schadevergoeding te vorderen, indien deze hoger is dan voormelde boete.

   

  Artikel 19 – Onderhoudsvoorwaarden

  1. Opdrachtgever is gehouden het personeel van De Cultuurschool, of een door haar aangewezen derde toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, alle noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden aan De Cultuurschool ter beschikking te stellen.
  2. Opdrachtgever draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende de periode dat De Cultuurschool deze onder zich heeft voor onderhoud of herstelwerkzaamheden.

   

  Privacy Statement De Cultuurschool

  Privacy Statement De Cultuurschool

  Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de activiteiten via de website) van De Cultuurschool. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

  Als je een dienst van ons afneemt, een zakelijke relatie met ons hebt, uit interesse onze website bezoekt of reageert op onze sociale media uitingen, dan hebben wij bepaalde gegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw gegevens willen we transparant zijn, vandaar dit Privacy Statement.

  De Cultuurschool gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

  In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je jouw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn. Onder verwerken wordt onder andere verstaan: verzamelen, wijzigen, verwijderen en opslaan.

  Identiteit van de onderneming

  Wanneer er in dit statement gesproken wordt over ‘wij’ of ‘ons’ dan refereren we aan
  De Cultuurschool, de verantwoordelijke verwerker van persoonsgegevens.

  Van wie verwerkt De Cultuurschool persoonsgegevens?

  De Cultuurschool verwerkt (persoons)gegevens die jij ter beschikking hebt gesteld, maar we verwerken ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet. We verwerken gegevens van verschillende categorieën van betrokkenen. Dit zijn:

  * Klanten

  * Cursisten

  * Sollicitanten, stagiaires en vrijwilligers

  * Externe leerkrachten en docenten

  * Leveranciers

  * Zakelijke partners

  * Bezoekers van de website

  Welke persoonsgegevens verwerkt De Cultuurschool?

  De Cultuurschool verwerkt voor diverse doeleinden, verschillende persoonsgegevens. De meest voorkomende gegevens zijn:

  * NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)

  * Telefoonnummer

  * Geboortedatum

  * Geslacht

  * E-mailadres

  * Bankrekeningnummer (IBAN)

  * Zakelijke gegevens (KvK-nummer, btw-nummer)

  * Interactie-gegevens (bijvoorbeeld cookies of informatie die wordt ontvangen wanneer je contact opneemt met ons)

  * Beeld- en geluidsmateriaal

  * Surf- en klikgedrag

  Voor welke doeleinden verwerkt De Cultuurschool jouw persoonsgegevens?

  Jouw persoonsgegevens die worden verwerkt, gebruikt De Cultuurschool voor de bedrijfsvoering, voor het naar behoren uitvoeren van de wettelijke taken en plichten en voor het uitvoeren van de (eventuele) overeenkomst. De belangrijkste processen en bijbehorende doelen waarvoor
  De Cultuurschool persoonsgegevens verwerkt zijn:

  De Cultuurschool – cursussen

  Totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met cursisten en klanten, relatiebeheer en marketing, evalueren activiteiten en dienstverlening.

  De Cultuurschool – onderwijs

  Totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met scholen, relatiebeheer en marketing, evalueren activiteiten en dienstverlening.

  Algemeen

  Werving en selectie van nieuwe medewerkers, klachtenprocedures, financiële administratie, archivering, accountantscontrole, uitvoering van een overeenkomst.

  Gebruik van beeldmateriaal (foto’s en films)

  De Cultuurschool laat regelmatig reportages maken van cursussen, lessen, voorstellingen en uitvoeringen. Deze foto’s en films kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden van De Cultuurschool.

  Via een vrijwaringsverklaring vragen wij je akkoord te geven voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal. Het is te allen tijde mogelijk om de eerder getekende vrijwaringsverklaring in te trekken. Je kunt dit kenbaar maken per mail (info@decultuurschool.nl).

  Tijdens evenementen of andere openbare gelegenheden die De Cultuurschool organiseert of waar wij  opnames maken, informeren wij de aanwezigen over beeld- en geluidsopnames die worden gemaakt.

  Kinderen

  Voor het verwerken van persoonsgegevens van kinderen (tot 16 jaar) gelden in de AVG aparte regels. De Cultuurschool verwerkt enkel persoonsgegevens van kinderen voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst of beeldmateriaal voor publiciteitsdoeleinden (met toestemming). De Cultuurschool gaat geen overeenkomsten aan met minderjarigen.

  Geven en intrekken van toestemming

  Voor het uitvoeren van een aantal activiteiten zijn jouw persoonlijke gegevens noodzakelijk. Denk hierbij aan het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst en de financiële afhandeling daarvan. In bepaalde gevallen vragen wij om toestemming (bijvoorbeeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven, deelname aan klanttevredenheidsonderzoek of het maken van beeldmateriaal). We lichten toe voor welke doeleinden we je gegevens gebruiken. Je kunt de gegeven toestemming altijd weer intrekken of je voorkeuren aanpassen.

  Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

  De Cultuurschool bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor sommige persoonsgegevens geldt een wettelijke bewaartermijn.

  Hoe kun je jouw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen? Je kunt een inzage- of correctie verzoek richten aan De Cultuurschool via info@decultuurschool.nl. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctie verzoek op grond van de AVG. Je kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, dit is alleen mogelijk voor zover De Cultuurschool nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen (zoals de wettelijke bewaartermijnen) en de overeenkomst nog kan uitvoeren die wij met jou zijn aangegaan.

  Zijn er wijzigingen in jouw persoonsgegevens (bijvoorbeeld vanwege verhuizing of omdat je een nieuw telefoonnummer hebt) dan kun je dit,, aangeven via info@decultuurschool.nl

  Ook ben je gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Beveiliging van jouw gegevens

  De Cultuurschool gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. De Cultuurschool neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Om jouw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past De Cultuurschool beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte.

  Webanalyse en Cookies

  De Cultuurschool meet en analyseert het klikgedrag van bezoekers van de website ten behoeve van de kwaliteit van onze digitale dienstverlening. Hiervoor gebruiken we technische, functionele en analytische cookies. De Cultuurschool gebruikt verschillende tools om de website optimaal te laten functioneren en het gebruiksgemak te verbeteren en om actief feedback bij gebruikers op te halen.

  Google Analytics

  De Cultuurschool maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van De Cultuurschool bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan De Cultuurschool te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Cultuurschool heeft hier geen invloed op.

  De Cultuurschool heeft Google geen toestemming gegeven om via De Cultuurschool verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

  Gegevensdeling met derden

  In opdracht van De Cultuurschool kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. De Cultuurschool maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

  Jouw persoonsgegevens worden niet verhuurd of verkocht. De Cultuurschool kan jouw (persoons)gegevens met derden delen wanneer je daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor hebt gegeven, wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wanneer De Cultuurschool daartoe een wettelijke verplichting heeft.

  De Cultuurschool verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  De categorieën van derden waarmee De Cultuurschool gegevens deelt zijn:

  * Docenten (ZZP’ers)

  * Overheidsinstanties, zoals Gemeente Den Haag, Belastingdienst

  * Incassobureaus

  * Samenwerkingspartners

  * Onderzoeksbureaus

  * Softwareleveranciers

  Privacybeleid van derden

  Op de website van De Cultuurschool zijn links opgenomen naar andere websites die niet tot
  De Cultuurschool behoren. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren daarom, je altijd op de hoogte te laten stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

  Vragen en contact

  Heb je naar aanleiding van deze informatie specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@decultuurschool.nl. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 25 juli 2018. Op onze website www.decultuurschool.nl vind je altijd de meest actuele versie.